Rüde: 

HEISEI SAKURAMARU 

GO SHIKOKU SUEHIROAN

HÜNDIN:

TOMOMI-ONOKO VOM HOCHLARTAL