N-Wurf

Rüde:  Kazuro Vom Hochlartal

Rüde:  Inola-Emi Vom Hochlartal